ديوارهای صوتی راهكاری برای آرامش ساكنين بزرگراه ها

2020-02-19T11:31:12+03:30پلی کربنات, دیوار صوتی, مقالات|

زندگي ماشيني و روند رو به رشد ساخت و سازهاي شهري، اجبار به ايجاد بزرگراه ها در حاشيه ساختمان